Úradná tabuľa

Od 1.2.2012 sa zverejňujú oznamy už iba na úradnej tabuli ktorú nájdete na úvodnej stánke www.chorvatskygrob.sk

 

Stavebné povolenie na RD pre stavebníka MUDr. Pamela Šimkaninová a Štefan Vaško

 

Dokument: Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach

 

Zmena UR Panónsky háj 1 č. ÚKaSP-02352_2011-TH-2-PH1                                                           

 

Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe vyhlasuje v súlade s §18 písm. a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob na 31.1.2012. Prihlášky je potrebné doručiť do podateľne obecného úradu najneskôr do 16.1.2012.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, musí zaslať poštou alebo elektronickou poštou svoju písomnú prihlášku najneskôr dňa 16.1. 2012 na adresu obecného úradu v Chorvátskom Grobe v zapečatenej obálke označenej „Prihláška - hlavný kontrolór.“ Súčasťou prihlášky je:

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- doklad o požadovanom vzdelaní,

- profesijný životopis, ktorého súčasťou je plnenie požiadaviek na výkon funkcie stanovených nasledovne:

1.  Kvalifikačné predpoklady:  úplné stredné vzdelanie, (vysokoškolské vzdelanie vítané).

2. Požadované doklady: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o ukončenom vzdelaní, štruktúrovaný životopis

3. Iné kritériá a požiadavky: organizačné schopnosti, orientácia v legislatíve, základné ekonomické znalosti, znalosť práce s PC, morálna a občianska bezúhonnosť

4.  Deň nástupu do funkcie: 1.2.2012

Postup voľby hlavného kontrolóra:

 1. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním; v deň konania volieb Obecné zastupiteľstvo schváli volebnú komisiu (jej počet a mená členov), ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky; hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu. Poslanec/kyňa obecného zastupiteľstva, ktorý/á bude kandidovať na funkciu hlavného kontrolóra obce, nemôže byť členom návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, určenej pre túto voľbu.

2. Prezentácia jednotlivých kandidátov sa bude konať dňa 31.1.2012 na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, v zasadacej miestnosti obecného úradu v abecednom poradí.

3. Po zahájení voľby hlavného kontrolóra sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra; každý poslanec obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku; každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.

4. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

6. Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku 1. kola hlasovania spíše zápisnicu; zápisnica musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov; výsledok hlasovania komisia oznámi obecnému zastupiteľstvu.

7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,

ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.

8. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentní pracovníci obecného  úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.

9. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

10. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.

11. V prípade, že sa prihlási len jeden kandidát a nebude zvolený v 1. kole, obecné zastupiteľstvo vyhlási nové voľby.

 

Obec Chorvátsky Grob zverejňuje dňa 13.12.2011 prijatý rozpočet obce na roky 2012-2014:

PRIJATÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2012-2014

SUMÁR

PRÍJMY

VÝDAVKY OBCE

VÝDAVKY OSTATNÉ

 

Obec Chorvátsky Grob zverejňuje dňa 13.12.2011 prijaté Všeobecne záväzné nariadenia, platné od roku 2012:

- VZN o miestnych daniach

- VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

- VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

- VZN o rozpočtových pravidlách obce

- VZN o poplatkoch za užívanie majetku obce a služieb

- VZN o prevádzkach a otváracích hodinách prevádzok v obci 

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania na zmenu stavby rodinný dom typ "E" pre stavebníka IUWE, a.s.,

 
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.decembra 2011(pondelok) o 17:30 hod. v zasadačke  na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe.

 

Návrhy Všeobecne záväzných predpisov (VZN) obce pre rok 2012:

 Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obce Chorvátsky Grob

 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Návrh VZN o prevádzkach a otváracích hodinách na území obce

 Návrh VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň z ubytovania, poplatok za užívanie verejného priestranstva, daň z výherných a nevýherných automatov)

 Návrh VZN - sadzobník poplatkov za niektoré služby a užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce

 

 

Návrh rozpočtu obce na roky 2012-2014:

SUMÁR

Návrh rozpočtu obce  2012 - PRÍJMY

Návrh rozpočtu obce 2012 - VÝDAVKY - 1.časť

Návrh rozpočtu obce 2012 - VÝDAVKY - 2.časť

Návrh programového rozpočtu na rok 2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2012,2013 a 2014 

 

Schválené VZN o čistote verejných priestranstiev a ochrane verejného poriadku v obci zo dňa 10.11. 2011

 

Verejná výhláška o začatí stavebného konania pre stavebníka MUDr. Pamela Šimkaninová, PČ 1591/192 zo dňa 11.10.2011

 

Verejná výhláška o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby pre stavebníka Valter Carraro a Agáta Carraro, PČ 1658/485 zo dňa 07.10.2011

 

Verejná výhláška o zastavení konania pre stavebníka Valter Carraro a Agáta Carraro, PČ 1658/485 zo dňa 07.10.2011

 

Vyhodnotenie podnetov získaných pri prípravných prácach pre Zmeny a doplnky územného plánu

 

Vyhodnotenie podnetov získaných pri prípravných prácah pre Zmeny a doplnky územného plánu obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení zmien a doplnkov, z 15. septembra 2011

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s §12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o o becnom zriadení v znení neskorších predpisov

 z v o l á v a  starosta obce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob,ktoré sa uskutoční dňa  22.09.2011 /štvrtok/ o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe.

Pozvánka

 

Vyhlásenie !!!!

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 21 písm. n)  zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 9a  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e   s okamžitou platnosťou, čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od 25. augusta 2011 do odvolania.

 

 

VZN 4 2011

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob


VZN 5 2011

  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v základnej  škole


VZN 6 2011

o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v materskej  škol


VZN 7 2011

o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území obce Chorvátsky Grob

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s §12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o o becnom zriadení v znení neskorších predpisov

 z v o l á v a  starosta obce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob,ktoré sa uskutoční dňa  25.07.2011 /pondelok/ o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe.

Pozvánka

 

Návrh VZN č. 10/2011

o zákaze prevádzky hazardných hier na území obce Chorvátsky Grob:

- dôvodová správa

- návrh VZN

 

Návrh VZN č. 8/2011

o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohodpodárskej pôdy

 

Návrh VZN č. 7/2011

o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území obce Chorvátsky Grob

 

Návrh VZN č. 6/2011

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

Návrh VZN č. 5/2011

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole

 

Návrh VZN č. 4/2011

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej
pôsobnosti obce Chorvátsky Grob

 


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s §12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o o becnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a  starosta obce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob,ktoré sa uskutoční dňa  27.06.2011 /pondelok/ o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe.

Pozvánka

 


Hodnotiaca správa za rok 2010. Správa.

 

Návrh záverečného účtu obce Chorvátsky Grob za rok 2010. Návrh

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav a výzva na predloženie dokladov pre projekt Monarská alej II stavebníka Ganim, spol. s r.o.. Oznámenie

 

Nesprávna výška faktúr

Úradný oznam
Pridané 29 Apr 2011 

Obecný úrad v Chorvátskom Grob upozorňuje občanov na nesprávnu výšku zaslaných faktúr za vodné.
Chyba vznikla pri aktualizácii ceny vodného na rok 2011.
Chybné faktúry vystavené medzi 14.04.2011 až 20.04.2011 boli zaslané obyvatelom ulíc:
Pálfyho, Hornodvorská, Šúrska a Topolová.
Za chybu sa ospravedlňujeme, opravené faktúry budú zaslané v najbližších dňoch.

 

Dialnica D4 - prerokovanie EIA

Úradný oznam
Pridané 28 Apr 2011 

Pozvánka na verejné prerokovanie "Správy o hodnotení vplyvov na ŽP" dialnice D4 Ivanka pri Dunaji - Záhorská Bystrica  pozvánka

 

Navrh - Rokovací poriadok komisií

Úradný oznam
Pridané 18 Apr 2011

Návrh rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupitelstva obce Chorvátsky Grob

návrh

 

Úradný oznam
Pridané 18 Apr 2011

VEC: Dialnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica – zaslanie správy o hodnotení.

Navrhovatel, NDS, a. s., so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podla § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu o hodnotení „Dialnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica“, ktorú Obci Chorvátsky Grob podla § 33 ods. 1 zákona ako povolujúcemu orgánu a dotknutej obci zaslalo Ministerstvo ŽP SR. 

Obec Chorvátsky Grob podla § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto informuje verejnosť o doručení správy. Dokumentácia pojednáva o alternatívnom riešení trasovania D4 a jej vplyvov na životné prostredie.

Do správy o hodnotení môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 30 dní, t. j. do 19.5.2011 na stavebnom úrade v Chorvátskom Grobe v čase úradných hodín a taktiež na internetovej stránke www.enviroportal.sk 

 

 

Návrh VZN 05/2011

Úradný oznam
Pridané 18 Apr 2011

Návrh VZN č. 05/2011 o :

a.    právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
b.    pôsobnosti obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia
c.    stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním tzv. malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
d.    zodpovednosti za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia

návrh

 

 

Návrh VZN 04/2011

Úradný oznam
Pridané 17 Apr 2011 

Obecné zastupitelstvo po prerokovaní materiálu

schvaluje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 04/2011 zo dňa 03.05.2011, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 prijaté dňa 17.9.2010.

 

Návrh rozpočtu na rok 2011, 2012 a 2013

Úradný oznam
Pridané 15 Apr 2011

Návrh rozpočtu obce Chorvátsky Grob na roky 2011, 2012 a 2013. 
Sumarizácia prájmov a výdavkov 
Návrh príjmov 
Návrh obecných výdavkov 
Návrh ostatných výdavkov