ROEP

Spracovaný register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území Chorvátsky Grob

Zverejnenie za účelom záverečného pripomienkovania

 

1. Výkresy parciel predmetu konania určeného operátu

 

2. Písomná časť ROEPu

 

Kontakt:

Na obecnom úrade : Ing. Andrea Mrvová,  tel.c. na urad 02 / 45996310 - 108

Zhotoviteľ: GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., p. Hoffmann, 038/7605251