Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2013:

 

 

Rok 2012:

 1. Žiadosť o pridelenie dotácie
 2. Zmluva
 3. Vyúčtovanie

 

 • VZN 4 /2012 - o podmienkach držania psov na území obce Chorvátsky Grob
 • Dodatok č. 1/2012 k  VZN 4/2011  o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 • VZN 3/2012 - Štatút obce Chorvátsky Grob
 • VZN 2/2012  o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky
 • VZN 1/2012 o príjmaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorým zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob

 

 

Rok 2011

 • VZN 1 2011, ktorým sa dopĺňa VZN Obce Chorvátsky Grob č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chorvátsky Grob.
 • VZN 2 2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob. Prílohy
 • VZN 3 2011 o ochrane ovzdušia.
 • VZN 4 2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 • VZN 5 2011  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v základnej  škole
 • VZN 6 2011 o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v materskej  škol
 • VZN 7 2011 o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území obce Chorvátsky Grob
 • VZN 8 2011 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce - toto VZN bolo na základe protestu prokurátora zrušené obecným zastupiteľstvom
 • VZN 2 2010,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť uzemnoplánovacej dokumentácue "Územný plán zóny Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Triblavina (zverejnené dňa 1.12.2011)                                     príloha 1     príloha 2      príloha 3
 • VZN 10/2011o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 • VZN 11/2011 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • VZN 13/2011 o poplatkoch za užívanie majetku obce a služieb
 • VZN 14/2011 o prevádzkach a otváracích hodinách prevádzok v obci


Rok 2010

 • VZN 1 2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 
 • VZN 2 2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť uzemnoplánovacej dokumentácue "Územný plán zóny Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Triblavina"
 • Smernica 1 2010 Delimitácia funkcie strarostu


Rok 2009

 • VZN 1 2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 
 • VZN 2 2009ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 
 • Dodatok 2 2009 k VZN 2/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • VZN 3 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chorvátsky Grob.

 

Rok 2008

 • VZN 1 2008 o dani z nehnuteľností
 • VZN 2 2008 o dani z nehnuteľností na rok 2009
 • VZN 3 2008 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
 • VZN 3 2008 dodatok 1 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
 • VZN 3 2008 dodatok 2 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
 • VZN 4 2008 o dani z nehnuteľností od kalendárneho roku 2009
 • VZN 5 2008 o opatrovateľskej službe

 

Rok 2007

 • VZN 1 2007 o obmedzení úžívania pitnej vody na iné účely
 • VZN 2 2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 
 • VZN 3 2007  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 
 • VZN 4 2007  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

 

Rok 2006

 

Rok 2005

 • VZN 1 2005 o dani z nehnuteľností na rok 2005
 • VZN 2 2005 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty
 • VZN 3 2005 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného opadu

 

Rok 2004

 • VZN 2 2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu
 • VZN 61 2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
 • VZN 72 2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

 

Rok 2003

 • VZN 1 2003 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

 

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000

Rok 1999

 

Rok 1997

 • VZN 1 1997 o správcovstve a užívaní cintorína a Domu smútku v roku 1998
 • VZN 2 1997 o chove zvierat