Verejné obstarávanie

PREDMET ZÁKAZKY: Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení zverejňuje verejný obstarávateľ informáciu o zadávaní zákazky „Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb“.

 

Rozšírenie diskovej kapacity servera

Výzva na predkladanie ponúk

Termín: 5.12.2013

 

Zimná údržba ciest obce Chorvátsky Grob

Výzva na predkladanie ponúk

Termín: 27.11.2013

 

Audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky

Výzva na predkladanie ponúk

Termín:  16.12.2013

 

Nákup drevín

Výzva na predkladanie ponúk, prieskum trhu

Termín: 5.12.2013

 

Nákup gastrotechniky

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku a montáž gastrotechniky pre školskú kuchyňu ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe

Termín: 25.11.2013

 

Nákup vzduchotechniky

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku a montáž vzduchotechniky pre školskú kuchyňu v ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe

Termín: 25.11.2013

 

Realizácia povrchového odvodnenia Záhradnej ulice

Výzva na predkladanie ponúk

Termín: 5.12.2013

 

Vytvorenie novej web stránky obce Chorvátsky Grob

Výzva na predkladanie ponúk

Doplnenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk

Ternín: od 29.11.2013

 

Nákup služieb – odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Predpokladaný termín zadania zákazky: od 8.11.2013


Nákup kontajnerov

Výzva na predkladanie ponúk

Termín: 26.11.2013

 

Komplexné telekomunikačné služby

Výzva na predkladanie ponúk

Termín: 7.11.2013

 

Nákup jedálenských stoličiek do školskej jedálne, nákup detských jedálenských stolov a detských jedálenských stoličiek do školskej jedálne

Výzva na predkladanie ponúk

Termín 4.11.2013

 

Nákup služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany
(PO)

Výzva na predkladanie ponúk  (8.10.2013)

Termín: 16.10.2013

 

Výmena podlahy v školských triedach

Výzva na predkladanie ponúk (7.10.2013)

Termín: 16.10.2013

 

Súťažné podklady na verejné obstaranie traktora

Doplnenie podkladov

Verejný obstarávateľ obec Chorvátsky Grob podľa §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ProfiGrass SK, s. r. o., so sídlom Priemyselná 923/5, 903 01  Senec.

 

Vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky

Výzva na predkladanie ponúk (26.9.2013)

Zverejnené: 20.9.2013, Predpokladaný termín zadania zákazky: 26.9.2013

 

VÝZVA - Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu: dodávka asfaltového betónu

Termín: do 26.8. 2013 do 10:00

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zriadenie kamerového sytému obce Chorvátsky Grob

Termín: do 28.6. 2013

 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu zatekajúcej strechy školy

Termín: do 29.5. 2013

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber projekčnej kancelárie formou prieskumu trhu pre vypracovanie projektovej štúdie budúcej stavby „Kruhová križovatka na Vajnorskej a Pezinskej ulici“

Termín: do 20.6. 2012

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber projekčnej kancelárie pre vypracovanie projektovej štúdie budúcej stavby „Rekonštrukcia Vajnorskej a Pezinskej ulice“

Termín: do 20. 6. 2012

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber spracovateľa investičného zámeru výstavby novej základnej školy

Termín: do 18.6.2012

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber spracovateľa investičného zámeru výstavby novej materskej školy

Termín: do 18.6.2012

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia Triblavinskej ulice

Termín: do 31. 5. 2012