Klub dôchodcov

 ŠTATÚT  KLUBU  DÔCHODCOV V Chorvátskom Grobe

Na základe § 4 ods. 3 písmeno l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov zriaďuje obec Chorvátsky Grob Klub dôchodcov ako záujmové zariadenie pre seniorov.

 

Čl. 1

Poslanie a predmet činnosti

 V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť na

udržiavanie fyzickej aktivity, psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi starobného

dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

 

Čl. 2

Organizačná štruktúra a vedenie klubu dôchodcov

1. Členom klubu dôchodcov sa môže stať každý občan poberajúci starobný alebo invalidný  dôchodok.

2. Klub dôchodcov vedie samospráva na čele s vedúcim. Samosprávu v počte 5 členov volia členovia klubu dôchodcov na hodnotiacej schôdzi 1 x za 2 roky.

3. Vedúceho klubu dôchodcov volia členovia samosprávy zo svojho stredu na 2 ročné

 funkčné obdobie.

4. Najvyšším orgánom klubu dôchodcov je členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva jej  vedúci minimálne 1 x ročne.

5. Samospráva klubu dôchodcov riadi a kontroluje činnosť vedúceho klubu dôchodcov, čerpanie rozpočtu a spôsob hospodárenia klubu dôchodcov.

6. Samospráva sa schádza 1 x za dva mesiace, alebo ak o to požiada 1/3 všetkých členov.

7. Za celkovú činnosť klubu dôchodcov je zodpovedný vedúci klubu dôchodcov.

 

Čl. 3

Klub dôchodcov najmä:

1. a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok,

    b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti,

    c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby,

    d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby.

2. Činnosť klubu dôchodcov je zameraná na:

   a/ prácu v záujmových krúžkoch,

   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí,

   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť,

   d/ organizovanie zájazdov,

   e/ verejnoprospešnú prácu.

 

Čl. 4

Náplň práce orgánov klubu dôchodcov

1/ Členská schôdza :

hodnotí činnosť klubu dôchodcov, stanovuje úlohy na ďalší rok,

schvaľuje plán činnosti,

rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný rok,

schvaľuje rozpočet klubu dôchodcov.

 

2/ Samospráva klubu dôchodcov:

riadi a kontroluje plnenie plánu činnosti klubu dôchodcov,

volí vedúceho klubu dôchodcov,

kontroluje a rozhoduje o účelnosti využívania finančných prostriedkov,

podieľa sa na zabezpečovaní plánovaných akcií klubu dôchodcov,

hodnotí aktivitu členov klubu dôchodcov,

schvaľuje celkový poriadok v klube dôchodcov a dodržiavanie Štatútu klubu dôchodcov.

 

3/ Vedúci klubu dôchodcov:

zodpovedá za poriadok v klube dôchodcov a jeho inventár,

predkladá samospráve klubu dôchodcov správy o činnosti klubu dôchodcov,

vedie evidenciu členov klubu dôchodcov,

zodpovedá za finančné hospodárenie klubu dôchodcov

vykonáva zúčtovanie čerpania príspevku obce ako i ďalších prostriedkov,

uzatvára dohody so sponzormi, 

eviduje členské príspevky vo výške schválenej členskou schôdzou,

zabezpečuje akcie podľa plánu činností,

zabezpečuje propagáciu klubu dôchodcov, 

zodpovedá za hospodárne využívanie zvereného majetku a energií.

 

Čl. 5

Hospodárenie a finančné zabezpečenie klubu dôchodcov

1. Finančné prostriedky na činnosť klubu dôchodcov získava z členských príspevkov,

 z rozpočtu obce, sponzorov a vlastnou činnosťou.

2. Finančné prostriedky pre činnosť klubu dôchodcov na základe predloženého plánu činnosti

 schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce

3. Finančné prostriedky obec poskytne len ak klub dôchodcov vyvíja aktívnu činnosť.

Finančné prostriedky sa neposkytnú, ak sa zistí, že klub dôchodcov neplní svoje poslanie,

 nevykazuje primeranú činnosť alebo sa prostriedky používajú na iné než určené ciele resp.

 sa zneužívajú.

4. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky klubu dôchodcov najneskôr do konca rozpočtového roka.

 

Čl. 6

Prevádzka a využívanie klubu dôchodcov

1. Otváracie hodiny klubu dôchodcov schvaľuje obec Chorvátsky Grob na základe návrhu

samosprávy klubu dôchodcov s prihliadnutím na záujem a požiadavky väčšiny členov klubu dôchodcov.

2. Samospráva klubu dôchodcov informuje o práci členov.

3. Členovia a návštevníci klubu dôchodcov sú oprávnení využívať priestory pri organizovanej

 činnosti.

4. Pri návšteve klubu dôchodcov sa členovia správajú tak, aby nerušili domáci poriadok s

prihliadnutím na:

čistotu a poriadok v klube dôchodcov,

ochranu majetku s tým, že pri úmyselnom poškodení majetku sa spôsobená škoda zosobní tomu, kto ju spôsobil,

členovia klubu dôchodcov sú k sebe ohľaduplní, nevyvolávajú medzi sebou spory, upevňujú     medzi sebou dobré medziľudské vzťahy a podľa daných možností sú si navzájom nápomocní,

v priestoroch klubu dôchodcov sa nefajčí, nehrajú hazardné hry

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol schválený členskou schôdzou dňa 17.2.2012.

Nadobúda účinnosť dňom schválenia a je záväzný pre všetkých členov a návštevníkov klubu     dôchodcov ,ktorým je prístupný.

 

Aktivity klubu